เครื่องกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือนมีด้วยกันหลายขนาดให้เลือก

 ระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส ( Reverse Osmosis ,RO ) เป็นระบบผลิต น้ำบริสุทธิ์ ที่ใกล้เคียงกับน้ำฝน                 

        เมื่อเราได้ดื่มจะให้ความรู้สึกสดชื่น แก้กระหายน้ำได้อย่างดีเยี่ยม และสัมผัสได้ถึงความสะอาด สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นน้ำที่ปรอทเชื้อ และเป็นระบบที่ดีที่สุด  ในปัจจุบัน RO.ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งใน ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักและนิยมใช้มาประมาน 15 ปีแล้ว เป็นเครื่องกรองน้ำที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าสามารถแก้ปัญหาน้ำต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำกร่อยและน้ำเค็ม

         ระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส หรือ RO.หลักการ : คือการใช้แรงดัน ให้น้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane)   ที่มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน)  สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียง น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรนได้ ระบบ RO.จึงสามารถป้องกันสารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา

         การทำงาน: เมื่อเปิดน้ำจากเครื่องกรอง สวิทซ์แรงดันจะต่อไฟฟ้าให้ปั๊มทำงาน น้ำจะไหลผ่านไส้กรอง 5 ไมครอน ,ไส้กรองCarbonผง  และไส้กรองCarbonแท่ง ผ่านปั๊มแรงดันสูง เพื่อให้น้ำเข้าสู่ไส้เมมเบรน แล้วแยกออกเป็น 2 ส่วน

               ส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ ผ่านสวิทซ์แรงดันเข้าเก็บในถังและเมื่อน้ำบริสุทธิ์เต็มถัง สวิทซ์แรงดันน้ำจะตัด วงจรไฟฟ้าปั๊มจะหยุดทำงานทันที   โซลีนอยวาล์ว จะตัดน้ำอัตโนมัติไม่ให้น้ำไหลเข้าไส้เมมเบรน ทำให้ไม่มีน้ำทิ้งไหลออกในขณะเครื่องหยุดทำงาน  เมื่อเปิดใช้น้ำอีกครั้ง แรงดันน้ำในถังเก็บจะลดลง สวิทซ์แรงดันก็จะต่อไฟฟ้าให้ปั๊มทำงานอีกครั้งและจะหยุดเมื่อน้ำเต็มถัง

               ส่วนสองเป็นน้ำเข้มข้นผ่านเข้าชุดควบคุมประมาณน้ำทิ้ง และวาล์ว ฝลัดล้างไส้เมมเบรน ในส่วนของน้ำเข้มข้นนี้ จะมีการทิ้งออกตลอดในขณะเครื่องทำงาน จึงเปรียบเสมือนมีการล้างไส้อยู่ตลอกเวลา   จึงทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา             

ขอขอบคุณ บทความจาก www.treat.co.th