• 300x200

  เครื่องกรอง TRT 12000 L TREATTON

  เครื่องกรอง TRT 12000 L TREATTON เป็นเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส  สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง    ผลิตน้ำได้ถึงวันละ   12000 ลิตร  นอกเหนือจ...

  2014-03-25 18:59:18

  อ่านต่อ

 • 300x200

  เครื่องกรองUP-150

  เครื่องกรองน้ำ  แบรนด์ Unipure    ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  รุ่น UP - 150    กำลังการผลิต  150   แกลลอน ต่อวัน หรือ   568  ลิตร ต่อวัน  ...

  2014-03-19 09:20:55

  อ่านต่อ

 • 300x200

  เครื่องกรอง TRT-300

  เครื่องกรองน้ำ  แบรนด์  Treatton    ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  รุ่น  TRT 300    กำลังการผลิต  300   แกลลอน ต่อวัน หรือ   1,136   ลิต...

  2014-03-19 09:19:03

  อ่านต่อ

 • 300x200

  เครื่องกรองTRT-450

  เครื่องกรองน้ำ  แบรนด์  Treatton    ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  รุ่น  TRT 150    กำลังการผลิต  450   แกลลอน ต่อวัน หรือ   1,703   ลิต...

  2014-03-19 09:18:05

  อ่านต่อ

 • 300x200

  เครื่องกรอง TRT 150

  เครื่องกรองน้ำ TRT 150  Treatton  ระบบ รีเวอร์ส  ออสโมซีส  กำลังการผลิต  150   แกลลอน ต่อวัน หรือ   568  ลิตร ต่อวัน  เหมาะสำหรับ บ้านเรือน  ด้วย...

  2014-03-19 09:16:58

  อ่านต่อ

 • 300x200

  เครื่องกรอง TRT 6000 L TREATTON

  เครื่องกรอง TRT 6000 L TREATTON เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง  ผลิตน้ำได้ถึงวันละ   6000 ลิตร  ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กร...

  2014-03-18 20:05:37

  อ่านต่อ