สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชคนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-112647 โทรสาร 053-112647 E-mail : cdcmit@gmail.com